Leseopplæring

- Et læreverk om grunnleggende lese-og skriveferdigheter for 2. trinn

 

FORFATTER:

Turid Fosberg

 

UTGIVELSE:

2012

 

OPPLAG:

1. opplag

 

LESEOPPLÆRING

 

Zeppelin 2A benytter seg av en variert leseopplæringsstategi for å kunne omfavne de forskjellige nivåene elevene er på. De har vektlagt metodene:

  • Analytisk leseopplæringmetode
  • Syntetisk leseopplæringsmetode
  • Helordslesing

Førforståelse av tekstene er også innlemmet som en kjerne i leseopplæringen i boka. I innledningen til foreldre/foresatte, står at det Zeppelin 2A OG B er laget med tanke på rask progresjon i forhold til å videreutvikle lese-og skriveferdigheter. De har også gitt elevene et godt fundament i forhold leseoppdragelse, ved at de tilbyr et bredt spekter av tekster og at disse ut fra konteksten de er skrevet i, gir elevene trening i forskjellige skrivekonvensjoner. Et eksempel er en skrevet samtale, hvor elevene må lære seg hvilke tegn som brukes for å markere at det er en samtale. Å lese en samtale er forskjellig fra å lese et dikt, og måten vi leser dette på setter også krav til leseren, og denne lesetreningen er verdifull for eleven.

 

Analytisk leseopplæring:

 

Denne metoden baserer seg på å ta et ord, setning eller tekst og dele det opp i mindre biter for å se hva de består av. Vi har analytisk leseopplæring med utgangspunkt i talespråket, og analytisk leseopplæring med utgangspunkt i skriftsspråket. (Kulbrandstad, 2012). I Zeppelin 2A og B kan man se at den analystiske opplæringen med utgangspunkt i talespråket er brukt, blant annet i tekstene, hvor de fokuserer på hva det er bilde av, eller hva som som er bokstav eller tema. Mange av tekstene er laget som samtaler, og kan gjøres om til skuespill/dialog. Elevene blir oppfordret til å bruke talen til å forstå de forskjellige tekstene. Analyse av talespråket vises også godt i arbeidsoppgavene, da spesielt på ordlinjen nederst på sidene. Denne er gjenganger i hele boka. Her er det utvalgte ord fra oppslaget som skal øves på. Elevene trenes med dette i å skille ut fonemer til ord. Oppgavene lyder som regel: "Les tre ord på ordlinjen" "Finn ord som rimer på...", eller "Hvor mange ganger ble ordet rød skrevet". Her kan elevene finne igjen bokstaver og ord i teksten, de tar enkeltelementer ut fra helheten, og de må si/lese ordene, noe som gir dem god forståelse for hva de leser.

 

I boka bruker de mye analyse av skriftspråket. Dette er tydelig fordi det er mye tekst, som krever at elevene deler opp setningene på ordnivå, for deretter å dele de opp i bokstaver. Det er lagt opp til mange bokstavjakt-oppgaver, hvor elevene skal ringe rundt ordene med for ekspempel bokstaven "M" i seg. Denne metoden gir elevene bevisshet omkring ordenes sammensetning, men krever at bokstavene som brukes har blitt presentert på forhånd.

 

 

 

Syntetisk leseopplæring:

 

Her ser man på enkeltelementene i ordet, og man starter på bokstavnivå, deretter trekker man sammen bokstaver til ord, for til slutt å lære ledd og setninger. Denne metoden fragmenterer teksten, og gjør elevene stødige på avkoding. (Kulbrandstad, 2012). Lydmetoden er gjennomgående i Zeppelin-serien. I de delene av boken hvor det er brukt småord, rimord, dikt og regler, er dette fremtredende. Det er lagt opp til mye gjentakelse, og sterkt fokusert på førforståelse og gjenkjennelse av elementer på siden, for å skape en totalforståelse.

 

 

 

Som vi ser på på dette eksempel-bildet, er alle ordene i teksten å finne på bildet. Temaet er skolestart, og i tilllegg til å være gjenkjennende ord, er det også en kjent situasjon for elevene. Dette skaper et fint springbrett for lesetreningen og forståelsen av det de leser. Det er samme form på alle tre versene, og brukt gjentakelser.

 

I tillegg er også ordlinjen fremtredende. Her er ord fra teksten presentert, og disse skal øves på. Det oppfordres det ofte til å lese med en voksen i de delene av boken som står som særlig syntetiskmetodiske. I arbeidsoppgavene legges det vekt på å lese enkeltdelene i setningene, og i ordene.

 

Helordslesing

 

I Zeppelin-serien er det lagt vekt på rettskriving og setningsbygging, og når det kommer til helordslesing er de høyfrekvente ordene spesielt fremhevet som "lure ord", og de har egne oppslag med disse. Disse småordene læres som hele ord, og det vektlegges øving og gjentakelse som en måte å forstå disse i bruk i setninger.

 

 

Kort oppsummert kan man si at Zeppelin bruker en god variasjon av de forskjellige leseopplæringsmetodene, og dette brede spekteret av analytiske og syntetiske måter å tilnærme seg skriftspråket på, skal gi elevene rask progresjon og god forståelse av hva de leser.

 

 

Hjemmeside laget av:

 

  • Camilla Elda Dokken
  • Marianne Larsen
  • Lisbeth Nordengen
  • Nina Lomsdalen- Fredrikstad

 

1 GLUS